Полтавська регіональна партійна організація
Аграрної партії України

Статут Аграрної партії України

Зміст статті

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Загальні положення

1.Аграрна партія України (далі - Партія) є політичною партією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян України, які поділяють мету діяльності Партії, визнають та дотримуються положень Статуту Аграрної партії України (далі – Статут), підтримують, сприяють реалізації та виконують Програму Аграрної партії України (далі - Програма).

2. Партія поширює свою діяльність на всю територію України, діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», інших нормативно-правових актів України, а також згідно зі Статутом та Програмою.

3.Партія діє на засадах добровільності, рівноправності, взаємоповаги її членів, самоврядування, дотримання законності та інформаційної відкритості (гласності), дотримання внутрішньопартійної дисципліни та субординації, демократії.

4.Партія набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки з власним найменуванням, штампи, бланки.

5. Партія має власну символіку. Символіка Партії реєструється в установленому законодавством порядку. Партія, її партійні організації при здійсненні своєї статутної діяльності мають виключне право на використання символіки Партії.

6. Повне найменування Партії:

  • українською мовою – Аграрна партія України;
  • англійською мовою – Agrarian party of Ukraine.

7. Скорочене найменування Партії 

  • українською мовою - Аграрна партія;
  • англійською мовою – Agrarian party.

8.Місцезнаходження центральних керівних органів Партії - місто Київ.

 

Стаття 2. Цілі, завдання та форми діяльності Партії

1. Цілі та завдання Партії, а також шляхи їх досягнення визначаються Програмою, яка затверджується і змінюється у порядку, визначеному Статутом.

2. Для досягнення програмних цілей і реалізації програмних завдань Партія має право:

1) брати участь у суспільно-політичній діяльності, виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у строки і у порядку, встановленому законодавством України;

2) поширювати інформацію про свої цілі та завдання, діяльність, використовувати державні та інші засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, вести видавничу діяльність у порядку, встановленому законодавством України;

3) брати участь в обговоренні дій і рішень органів влади, оприлюднювати політичні заяви, свою позицію з питань державного і суспільного життя через засоби масової інформації або в інший, не заборонений законодавством, спосіб;

4) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові права, володіти нерухомим та рухомим майном, коштами, укладати угоди, договори відповідно до законодавства України;

5) захищати і відстоювати свої законні права та інтереси, захищати і відстоювати законні права та інтереси членів Партії в органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, на підставах та в порядку, визначеному законодавством України;

6) організовувати та проводити мирні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), покликані донести до населення позицію Партії з актуальних питань державного і суспільного розвитку України у порядку, визначеному законодавством;

7) звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, отримувати вмотивовану відповідь та інформацію у порядку, визначеному законодавством України;

8) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України;

9) взаємодіяти з іншими політичним партіями та об'єднаннями громадян, створювати, вступати у виборчі блоки, політичні асоціації та виходити з них;

10) утворювати депутатські фракції (групи) та інші об’єднання;

11) встановлювати і підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними організаціями, засновувати або вступати в міжнародні спілки;

12) утворювати та організаційно забезпечувати діяльність партійних організацій та первинних осередків;

13) здійснювати інші суспільно-політичні заходи, а також реалізовувати права, які не суперечать законодавству України, Статуту та необхідні для реалізації програмних цілей та завдань.